Søke barnehageplass

Vi er med i samordnet opptak gjennom Stavanger kommune. Eier er opptaksmyndig iht. regler i lov om barnehager § 12 og § 13. Opptakskrets: 1. Søsken og ansattes barn 2. Barn på Storhaug 3. Barn i Stavanger

https://stavanger2.ist-asp.com/stavangerpub

 

Oppsigelse av plass:

Oppsigelsestiden er 2 måneder.  Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Barnehageplass som sies opp  fra og etter 1 april må betale ut barnehage året.

Barnehage året går fra 15.08 til 14.08

Foreldre betalingen forfaller til betaling forskudsvis den 1. hver måned uten om Juli. Ved misligholding av foreldrebetalingen kan en miste barnehageplassen.

Vi følger Stavanger kommune sine minste takster på foreldre betalingen.

Det gis søskenmoderasjon, redusert betalin på økonomisk grunnlag og fri palss på lik linje med de komunale barnehagene. 

Link til å søke moderasjon:

 https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701664&shortname=1103_701664